การจัดสวน ประดับตกแต่ง อาคารสถานที่ต่าง ๆ แม้ว่า การออกแบบสวน การจัดสวน จะทําให้ผลที่ออกมาสวยงาม เพียงใดก็ตาม หากสวนนั้น ขาดการเอาใจใส่ดูแลรักษา หรือดูแลรักษาไม่ถูกต้อง ความสวยงามดังกล่าวก็จะค่อย ๆ สูญเสียไปในที่สุด

การออกแบบสวน เป็นส่วนหนึ่งที่จะทําให้การดูแลรักษาสวนง่ายหรือยากได้ หากเจ้าของสถานที่ไม่มีเวลาที่จะเอาใจใส่ดูแลรักษาสวนมากนัก ก็ควรจะจัดสวนให้ดูแลรักษาได้ง่าย ใช้พรรณไม้ที่ไม่ต้องการการดูแลมาก ทนทานต่อสภาวะแวดล้อมได้ดี และค่อนข้างเจริญเติบโตช้า แต่ถ้าหากเจ้าของเป็นคนรักธรรมชาติ มีเวลาให้กับสวนได้มาก มีความสนใจใคร่รู้เกี่ยวกับ พรรณไม้ต่าง ๆ การออกแบบจัดสวน ก็สามารถเลือกใช้พรรณไม้แปลก ๆ ที่ต้องการการเอาใจใส่ดูแลรักษามากได้ นอกจากนี้ การออกแบบจัดสวนจะต้องให้สะดวก เหมาะสมกับการเข้าไปปฏิบัติงานในการดูแลรักษาได้ง่ายด้วย เพราะการจัดสวนเป็นการจัดวางสิ่งที่มีชีวิต มีการเจริญเติบโต ต้องการการดูแลรักษาอยู่ตลอดเวลา ถ้าหากปล่อยทิ้งให้สวนนั้นเจริญเติบโตไปตามธรรมชาติสักระยะหนึ่ง พรรณไม้ต่าง ๆ จะเจริญเติบโตมากเกินไป สวนที่เคยสวยงามในครั้งแรกก็เริ่มเปลี่ยนแปลงเสื่อมสภาพได้ ดังนั้น การดูแลรักษาจึงเป็นสิ่งสําคัญที่จะช่วยให้สวนนั้นคงสภาพความสวยงามให้ทนนานที่สุด ซึ่งค่าใช้จ่ายในการดูแลรักษาสวนให้คงสภาพนั้น จะเป็นจํานวนเงินที่ค่อนข้างมากกว่าการออกแบบจัดสวน

การดูแลรักษาสวน (maintenance) เพื่อให้สวนสวยงาม คงสภาพเดิมนานที่สุด มีวิธีที่จะต้องปฏิบัติดังนี้

การตัดแต่งพรรณไม้ (pruning)
การดูแลบํารุงรักษาสนามหญ้า (lawn maintenance)
การให้ปุ๋ย (fertilization)
การป้องกันกําจัดศัตรูพืช (pest control)
การปรับปรุงสวน (gardening improvement)

การดูแลบำรุงรักษาสวน

Leave a Reply